Press Coverage

Dainik Bhaskar, Rajathan – 13th July 2018
Dainik Bhaskar, Rajasthan | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar,Ajmer | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Alwar | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Bhiwara | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Bikaner | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Ganganagar | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Jodhpur | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Nagaur | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Sikar | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Udaipur | 4th Jul 2018
Dainik Bhaskar, Ajmer | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Bhiwara | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Bikaner | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Ganganagar | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Jaipur | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Jodhpur | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Kota | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Sikar | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Udaipur | 2nd Jul 2018
Dainik Bhaskar, Jaipur | 6th June 2018
Rajasthan Patrika, Jaipur | 5th June 2018
Dainik Bhaskar, Rajasthan | 29th Jan 2018
Sandhya Dainik Rajasthani Chirag | 19th Dec 2017